Obchodní podmínky

Spotřebitelské obchodní podmínky pro fyzické osoby, které uzavírají s prodávajícím smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

podnikající osoby Šárky Ash,

se sídlem: Litvínovská 594/16, Praha 9, 190 00,

IČO: 176 941 08,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

e-mail: info@sugarbat.cz

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce prodávajícího www.sugarbat.cz (dále jen „webová stránka“).

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „Smlouva“). Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Prodávajícím se rozumí podnikající fyzická osoba Šárka Ash

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce nebo v překladu v anglickém jazyce. V případě jakéhokoli rozporu v českém a anglickém textu Smlouvy má vždy přednost český text Smlouvy.

1.3 Odchylná ujednání smluvních stran od obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními v obchodních podmínkách.

2. Uzavření Smlouvy

2.1 Webová stránka prodávajícího obsahuje seznam nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Informace o způsobu dopravy, způsobu platby a o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci platba a dodání. Tyto informace jsou zobrazeny rovněž při vlastním objednávání zboží.

2.2 Nabídka zboží a výše ceny zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webové stránce.

2.3 Pro objednání zboží musí kupující učinit tyto technické kroky:

2.3.1 Kupující „přidá“ jím vybrané zboží do elektronického nákupního košíku. V nákupním košíku má možnost zadat množství vybraného zboží, připsat k objednávce vlastní poznámku, případně zadat kód slevového kupónu.

2.3.2 Kupující vybere způsob dopravy.

2.3.3 Kupující vybere způsob platby.

2.3.4 Kupující vyplní své kontaktní údaje. Pokud je kupující zaregistrován, jeho kontaktní údaje jsou již předvyplněny.

2.3.5 Před potvrzením závaznosti objednávky kupujícím, je kupujícímu umožněno zkontrolovat jím zadané údaje, opravit případné chyby a měnit data zadávaná v průběhu objednávání zboží tím způsobem, že klikne na tlačítko „zpět“ a jím zadané údaje změní.

2.3.6 Kupující závazně odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“. Po obdržení objednávky prodávajícím, bude kupujícímu jeho objednávka neprodleně potvrzena na jím uvedenou elektronickou adresu a to včetně těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu.

2.4 Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením o potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu. Veškeré nabízené zboží umístěné na internetových stránkách obchodu jsou pouhou výzvou k podání nabídky a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.5 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní kupujícímu přístup k uzavřené smlouvě do doby, kdy smluvní strany řádně splní své závazky.

2.6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Kupní cena

3.1 Kupní cenou se v výlučně tomto článku rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.2 V případě platby v hotovosti při osobním převzetí a v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.3 V ostatních případech je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy. Prodávající se zavazuje odeslat zboží až po uhrazení kupní ceny kupujícím.

3.4 Pokud vzniknou prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího v souvislosti s dodáním zboží další náklady, kupující se je zavazuje uhradit do 7 dnů od jejich vzniku.

4. Odstoupení od Smlouvy

4.1. Kupující - spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od Smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci, a to na elektronickou adresu či adresu prodávajícího (prosíme zákazníky, aby zboží zasílali přímo na prodejnu Sugar Bat na adresu Sugar Bat - prodejna, Jagellonská 1305/14, 13000 Praha 3). Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít formulář přiložený na konci obchodních podmínek.

4.2 Způsobem uvedeným v bodě 4.1 nemůže kupující odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 Občanského zákoníku, mj. v případě dodávky zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

4.3 V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být na náklady kupujícího předáno nebo odesláno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Pokud zasíláte zboží zpět kurýrem, ujistěte se, že na obálce uvádíte zřetelně telefonní číslo: 773 553 213

4.4 Bez zbytečného odkladu od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.1 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5 Pokud se sníží hodnota zboží vráceného kupujícím v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, a to zejména jeho poškozením, opotřebením či částečným spotřebováním, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající nemusí vracet plnění poskytnuté kupujícím v případě, že mu kupující zboží nepředá, případně neprokáže, že jej odeslal.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě uvedené v bodě 3.3 těchto obchodních podmínek

4.9 Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud si kupující zboží včas nepřevezme. V takovém případě vrací prodávající plnou částku za zaplacené nepřevzaté zboží, nikoliv částku za dopravu, která byla zaplacena dopravci.

5. Odpovědnost za vady a záruka

5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je bez vad, zejména že v době, kdy kupující věc převzal

(i) má věc vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(ii) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

(iii) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(iv) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnost,

(v) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Článek 5.1 se nepoužije

(i) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

(ii) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

(iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

(iv) vyplývá-li to z povahy věci

5.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.4 V případě, že věc při převzetí kupujícím není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady věci bezplatně odstranil, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadách věci věděl nebo vady věci sám způsobil. Projeví-li se vady věci v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Bližší postup je uveden v Reklamačním řádu prodávajícího, který je k dispozici na webové stránce prodávajícího.

5.6 V dalším se práva a povinnosti smluvních stran v případě odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně jeho záruční odpovědnosti, řídí příslušnými občanskoprávními předpisy a Reklamačním řádem prodávajícího.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Ochrana osobních údajů se řídí zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně předpisem, který tento zákon nahradí a přímo použitelnými předpisy EU.

6.2 Prodávající shromažďuje pouze data nutná k účelu uskutečnění plnění Smlouvy a k plnění berních povinností prodávajícího, která mu kupující předává při zadávání objednávky, případně pro registraci kupujícího na webových stránkách prodávajícího či pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, pokud se zasíláním těchto sdělení kupující souhlasí. Jsou to tyto údaje: jméno, příjmení, případně název, kontaktní a fakturační údaje (adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail). Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nejvýše 10 let pro účely správy daní, a to v elektronické podobě.

6.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o zákonné poskytnutí osobních údajů.

6.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího zpřístupňovány třetím osobám, ledaže prodávající uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů.

6.5 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.5.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.5.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

6.6 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.7. Správcem osobních údajů je podnikající fyzická osoba Šárka Ash, IČO: 176 941 08, se sídlem Litvínovská 594/16, Prosek, 190 00 Praha 9, která je kontaktní na e-mailu info@sugarbat.cz nebo telefonu 773 553 213.

6.8. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz (je-li z hlediska jiných právních předpisů možný), omezení zpracování, vznesení námitky i právo na přenositelnost údajů.

7. Mimosoudní řešení sporů

7.1. Veškeré reklamace a požadavky se vždy obě strany snaží řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Pokud by však i přesto došlo mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující jako spotřebitel možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je např. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

7.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh kupujícího jako spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

7.3 V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení sporu, může se kupující obrátit na soud. Kupující nemusí ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít a může se s řešením spotřebitelského sporu obrátit přímo na příslušný soud.

7.4. Spotřebitel se může též obrátit na orgán státního dozoru, Českou obchodní inspekci, k prošetření případných pochybení prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

8.3 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující rovněž upozorněn v posledním kroku vyplňování objednávky a jsou mu odeslány na jeho e-mailovou adresu.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023. Prodávající může obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předcházejícího znění.

 

Podrobné instrukce k vracení a výměně zboží

Nenošené zboží zakoupené přes e-shop, se všemi původními cedulkami a ve 100% bezvadném stavu, můžete vrátit nebo vyměnit za jiné do 14ti dnů od převzetí (viz. článek 4 - Odstoupení od Smlouvy). Pokud se rozhodnete tak učinit, přečtěte si prosím následující instrukce.

Upřednostňuji vrácení zásilkovnou. Pokud máte poblíž pobočku, je to výhodné pro všechny strany, Vy nemusíte čekat na poště, a já nemusím riskovat, že mi to nedoručí a taktéž tam budu muset jít a čekat ve frontě. Zboží klasicky zabalte, balík nemusíte nadepisovat adresou, ale pouze KÓDEM 97747103Cena této služby je 55 kč a bude Vám odečtena při vracení platby. Na místě při podání nebudete platit nic. Mně bude zásilka dodána přímo na prodejnu a okamžitě jí zpracuji. U větších balíků je cena 55 kč až 3x levnější než pošta.

 

 

- v případě zasílání poštou se ujistěte, že balík adresujete na prodejnu: Sugar Bat - prodejna, Jagellonská 1305/14, 13000 Praha 3Zásilky budou převzaty i na adrese sídla firmy na Praze 9, ale může dojít k prodlevě ve zpracování až jeden týden. 

- pokud mi dáte vědět na e-mail info@sugarbat.cz, že budete zboží vracet poštou, a případně pošlete sledovací číslo zásilky, urychlíte tím celý proces, protože budu vědět, že zásilku mohu očekávat a případně se po ní shánět na poště. 

Pokud vracíte zboží kurýrem, ujistěte se, že je na obálce uveden telefonní kontakt: 773 553 213.

- v případě, že máte zájem o výměnu velikosti, dejte prosím vědět co nejdříve, abych pro Vás mohla dát zboží stranou. 

- zboží zakoupené na prodejně můžete do 14ti dnů vyměnit za jiné po předložení účtenky. Pokud si za zboží nevyberete náhradu, dostanete poukaz v dané částce. 

 

Upozornění pro zákazníky nakupující na IČO: na tyto objednávky se nevztahuje spotřebitelská ochrana a možnost vrácení zboží do 14ti dnů. Po domluvě můžeme zboží vyměnit za jiné ve stejně nebo podobné hodnotě. 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Šárka Ash,

IČ: 176 941 08,

se sídlem: Litvínovská 594/16, Praha 9, 190 00,

adresa pro vracení a výměnu zboží: Sugar Bat - prodejna, Jagellonská 1305/14, 13000 Praha 3,

e-mail: info@sugarbat.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/ o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání/datum obdržení (*)

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Datum:                                                                                                

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

(*) Nehodící se škrtněte nebo doplňte údaje

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád Sugar Bat, podnikající fyzické osoby Šárky Ash,

Reklamační řád byl zpracován dle ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí občanským zákoníkem

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Pozn.: Pokud přijde zboží v porušeném obalu, je lepší spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a zboží neporušené. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí, a pokud nejprve pošlete zásilku do naší společnosti, není to správně. Sugar Bat Vám za takovou reklamaci nemůže uznat náhradu.

Jak postupovat při reklamaci

1. Zašlete reklamované zboží na adresu :

Sugar Bat - prodejna, Jagellonská 1305/14, 13000 Praha 3.

2. Vždy prosím uveďte, že se jedná o reklamaci zboží, a připojte co nejpodrobnější popis závady, včetně uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace (bod 7.)

3.  Při řádné a důvodně uplatněné reklamaci je přeprava hrazena stranou prodávajícího.

4. Zásilka musí být kompletní, vč. příslušenství a veškeré dokumentace a listin, které jste se zbožím obdrželi (paragon, záruční list a jiné), a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

5. Do tří dnů, po obdržení zboží Vám zašleme rozhodnutí o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

6. O konečném vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Obsahem této informace je potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Alternativy vyřízení reklamace:

7.1 Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou,

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

 c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, není-li postup sub a, b možný.

7.2 Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

7.3 jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

7.4 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8. Reklamaci nelze uplatnit zejména v těchto případech:

a) při opotřebení zboží jeho obvyklým používáním,

b) při vadách vzniklých nevhodným používáním zboží,

c) při vadách vzniklých nedodržením pokynů stanovených výrobcem či zanedbáním péče o zboží

9. Reklamační řád je platný od 01.01.2023 do odvolání. V případě změny reklamačního řádu je platný reklamační řád, který byl v platnosti k datu nákupu.

 

 

 

 

Platba a dodání

 

Platba

 

Zákazník v ČR má možnost zboží zakoupené v eshopu Sugar Bat uhradit následujícími způsoby:

 

 

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/ . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 24 hodin.

c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

 

Dodání v ČR

Zboží odešleme na Vámi uvedenou adresu nebo do výdejního místa nejpozději do 2. dne. V případě platby převodem odešleme zboží po obdržení platby na účet. Zásilky odesíláme od úterý do pátku (v pondělí je prodejna zavřená).