Reklamační řád

 

Reklamační řád společnosti Sugar Bat s.r.o. 

Reklamační řád byl zpracován dle ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí občanským zákoníkem

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Pozn.: Pokud přijde zboží v porušeném obalu, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí, a pokud nejprve pošlete zásilku zpět na prodejnu, není to správně. Sugar Bat Vám za takovou reklamaci nemůže uznat náhradu. Dělám vše pro to, aby zásilky byly zabaleny kvalitně zboží bylo v bezpečí.

 

Jak postupovat při reklamaci

 

1. Zašlete reklamované zboží na adresu :

 

Sugar Bat - prodejna, Jagellonská 1305/14, 130 00 Praha 3.

 

2. Vždy prosím uveďte, že se jedná o reklamaci zboží, a připojte co nejpodrobnější popis závady, včetně uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace (bod 7.)

 

3.  Při řádné a důvodně uplatněné reklamaci je přeprava hrazena stranou prodávajícího.

 

4. Zásilka musí být kompletní, vč. příslušenství a veškeré dokumentace a listin, které jste se zbožím obdrželi (paragon, záruční list a jiné), a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

5. Ihned, ve složitých případech do tří dnů, po obdržení zboží Vám zašleme rozhodnutí o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

6. O konečném vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Obsahem této informace je potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7. Alternativy vyřízení reklamace:

 

7.1 Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující:

 

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou,

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

 c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, není-li postup sub a, b možný.

 

7.2 Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

 

7.3 jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy,

 

7.4 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

7.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

 

8. Reklamaci nelze uplatnit zejména v těchto případech:

 

a) při opotřebení zboží jeho obvyklým používáním,

 

b) při vadách vzniklých nevhodným používáním zboží,

 

c) při vadách vzniklých nedodržením pokynů stanovených výrobcem či zanedbáním péče o zboží

 

9. Reklamační řád je platný od 01.01.2014 do odvolání. V případě změny reklamačního řádu je platný reklamační řád, který byl v platnosti k datu nákupu.